Hogyan lehet lefogyni a közepemtől,

Ellenzék, február ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Ellenzék, A levelet a Nóplíga titkársága intézte Géniből Az érdekes levél megérdemli, hogy tartalma szélesebb körökben váljon ismeretessé. A vezértitkárság már megbízást Is ka­pott, hogy egy részletes jelentést dolgosssoa ki a már eddig e térét? A vezér­­titkárság munkáját a legnagyobbkörültekintéssel okarja elvégezni.

Szükség van tehát arra. Arra kéri tehát a levél Cseh Andort, mint Románia eszperantó főmegbizottjÉÍ, hogy adjon pontos fölviiágositáso­­kát a levélhez csatolt kérdőívben foglalt összes kérdésekre. A kérdőív a következőkre kér felvilágosítást: A romániai eszpe­rantó-mozgalom históriája; a nyelv­­mozgalom és eiíerjedetfség mai álla­potát pontos statisztikai adatokkal; az eszperantó hasizomgyulladás, hasi zsírégetés Romániában bírók hozzávetőleges színia; a Ro­mánjában megjelent eszperantó nyelvű könyvek elmei és száma; hány tankönyv jelent meg és van köz­kézen Romániában?

MUyes speciá­lis céllal használják sz eszperantó: Romániában? Kereskedelem, tudo­mány, emberszeretet, turistaság, stb.

Tanult hitetlenség 3.

Mely különböző fokú Is­kolákban tanítják az. Ml az eszperantó tanítás eddigi eredménye? Hány lecke szükséges a tanulók részére az eszperantó el­sajátítására a többi Idegen nyelvek­kel szemben? A nyilvános intézetek előadó személyzete közül bányán ismerik az eszperantót és minő eésközökkel Jöhetne a többiek­kel Is efsujűtittatn!

Cseh Andor lelkész értesüléseink szsi Int a legsürgősebben megteszi a szükséges intézkedéseket abban az irányban, hogy a Néplfga által kért adatok összegyűjtése lehetővé vál­jék és mihelyt az adatok birtokában lesz, részletes jelentését a NépUga titkárságéhoz haladéktalanul bster­­jeastl.

Káosz az európai külpolitikában Francia agitátorok Olaszországban, Friaul köztársa­ságot akarnak csinálni Triesztből. Mit hirdet Benes propagandája? Olaszország, Franciaországgal együtt tagja a nagvantaofnak, ez Azonban nem akadályozza meg a francia kül­politika csinálóit abban, hogy ka­landos agitációval ne próbáljanak eriedést előidézni szövetségesük országában, hogy ott ma még ro­­msbtikusoVnak nevezhető tervek keresztülvitelét hajszolják.

Fel­tűnő áz, hogy Róma, a hivatalos olasz politika nem iát és nem hall semmit. A francia agitátorok munkássá­gának nincs mindenütt határozot­tan körülírható célja, csak nyug­talanság és elégedetlenség, izgal­mak "keltése. Nem így van ez azonban Triesztben; A Triesztben dolgozó francia ügynököknek ha­tározott kátéjuk van.

Kocsmákban, bávéházakban, utazások alkalmá­val hallani őket, ahogyan dolgoz­nak.

hogyan lehet lefogyni a közepemtől legjobb módszer a t5 zsírégetők bevitelére

Ti tulajdonkénen friauüak vagy­tok! Hiszen a békeszerződés önrendel­kezési jogot biztosit nektek is! Legyetek meggyőződve, hogy Fran­ciaország támogatni fog bennete­ket! Franciaország sohasem hagy cserben senkit. Viszont az is bizonyos, hogy másrészt, ahol lehet Olaszország is borsot tör az antant orra alá. Á francia kormányok tudvalevőleg mindij pártolták a kisaotant törekvéseit.

Viszont Olaszországnak egyálta­lán nem érdeke a danái-konföde­ráció, pláne a kísantant formájá­ban nem. Ezért a Benes által fenn­tartott cseh propaganda, amelynek egyik legfőbb szerve épen a Bécsi Magyar Újság mindent elkövet, hogy Olaszországot befeketítse a közvélemény előtt. Beneséket kü­lönösen az dühíti fel a végletekig, hogy Olaszország a dunai álla­mok közül kétségkívül Magyaror­szágot pártolja a legenergiku3ab­­ban, amint a velencei tanácskozá­sok eredménye is megmutatja.

A cseh propaganda elárasztotta tu­dósításaival Középem ópát, ame­lyebben azt átli! Az osz­trák-magyar monarchia örökében keletkezeit államok tömörülése, f8zdasági é3 politikai együttrafi­­ödése ellen bizonyos államok külön érdekét mozgósítja. Olasz­ország támogat nagyhatalmi szavával és diplomáciai vezeté­sével bizonyos államokat a Duna-medencébeo, azonban nem érdeke valamennyi Duna-állam együttes támogatása, az utódál­lamok egységes és koherens blokká tömörülése.

Egy ilyen alakulás külső hatásaiban és különösen az Adriára gyakorolt nyomásaival a volt osztrák­­magyarmoaarchiára emlékeztetne Az olasz Adria érdeke szembe­­szegeződik tehát az utódállamok minden koncentrációs folyama­tával, Ezzel hogyan lehet lefogyni a közepemtől, hogy az olasz diplomácia a magyar­­fugoszláv ellentét ébrentartásá­val és a Horthy-reakctó nemzet­közi protezsálásával iparkodik megosztani.

Hogy ez a beállítás milyen ten­denciózus hazugság, azt legjobban bizonvitja apoílörosei konferencia. Kizárólag Olaszországnak köszön­hető, hogy ezen a konferencián olyan jelentős közeledés történt az utódállamok között.

hogyan lehet lefogyni a közepemtől fogyás nyelési nehézség

Benesék egyébként a küszöbön álló román-szerb királyi hogyan lehet lefogyni a közepemtől is poli­tikai akciónak igyekeznek feltün­tetni. Bécsi sajtóirodájuk erről a következőket jelenti: Azok a diplomáciai események, A karneváli halott Irta: Dugovlch Ví'rtor s ­­I. Két sötét, lógó szárnya végígse­­perte a lagúnákat, felettük szürke, abortusz fogyni felhőröncsök kóvályogtak.

Véresőt permetezett' a tikkadt, ájult levegőben és fifföm öüióber­­hártyéba hempergetie meg a rengő házakat, szédülő embereket. Egy pillanatra, mint széthasadt óriás tojássárgája, szét­folyt' a lap, azután csipkés fátyo­lét kezdte vérei az est. Haragos az éj és Oly öreg a gondolám. Szolgád vagyok. A jel!

A Kövér lány útmutató a teherbe eséshez Nicola Salmon

És kopott bordáin végiglocesanö víztömegek között tova surrant' Gio­­vaüKÍ vés gondolája. A Dogaressa kedvenc tükre előtt brOnzos, súlyos Haját átsiklatta telt vállalnak süp­pedő fehér párnáin, kékesen villogó fogai közé vette finoman Cizellált arany hajtüjét és beletekintett a tü­kör sötétedő mély szemébe.

Megiifft: rá­leheltél, mikor, éktelen arcodat vizs­gáltad benne. Töröld meg!

Hogyan fogytam le 10 kilót? (ez a videó nem az, aminek látszik) - EszterVirág

A leány szaporán' simogatta a ősi­­szolt, üveg sikö's bőrét és ijesztő te­kintettel figyelte úrnője csillogó hajtüjét. Mit' csinál­tál! Hiszen még most Is fátyolos a tükör. Oly tiszta, mint a Madonna könnye. Esküszöm, Kogy tiszta.

Oly őszintén bSggya. KáprázUak szemei! Minden Oly bizonytalan, ködös körötte. Világosságot, te bestia! Nézz a szemembe: Nem hályögos! Tiszta, tiszta, rpint az ég. Nem Hallasz éneket!

hogyan lehet lefogyni a közepemtől legjobb fogyás shake nz

Göivanni Ave Máriá­­ ja — és keresztet vetett. A Dogénak mondd, j Hogy sajog a fejem. És el ne aludj, mintmúltkor. A" vizetliasitó sötét bársony lobogón sziszegve egyesültek a fel­szántott líabök. Átkozott sötétség köröskörül. Bravók imád­kozták le maguknak az éjjelt.

Egy loccsanó Hullám ölelésében össze borult a két Hajó.

Kemény ka­­í-bk magasba lendítették a Dogeras­­sát és szépen, erősen keblére vonta a fii! Édes — BügOft a HÓ. Nefif Hír­fám ki Csókod nélkül az éjt.

Kivett a láz, a vágy láza. Látod, reszketek. Mutasd arcodat. Sápadt vagy? Most, mikor vérem arcom­ba alvad. Sápadt vagy. Vagy, Csak én látlak annak! Mondd, kérlek, mondd, hogy sápadt Uba!

Ekkor lefogyott a Dogéra sse gon­dolája bársonyára. Magával rán­totta a fin selymes főjét. Megvert a Szűz! Látásom gyengül. Ködös, sötét köröttem minden. A szád, a szád! Én meghalok, ha nemi látlak többé. Csókolj, te vad. Mit vétettem hogy elveszed tőlem, Úr­isten. Nem adom, nem adom! Oh jaj, sorvadjak tü­zes testtel.

Harapj, te édes!

Isten hozott benneteket! Már ennél tovább nem tudom a bűneimet tetézni: kések, utána még elkólázgatok, a ti időtökből, jó fej vagyok nagyon!

Szere­lem, bágyasztó isteni szerelem', ölelj, Uba! Uba, te édes! Hallgass gyerek! De én!

hogyan lehet lefogyni a közepemtől hogyan lehet a pitbull fogyni

Utolsó vagy te nékem közölük. Elmentek mind, itthagytak. Veled hal meg a szerelem. Hát nem lá­tod, Hogy szerelmes kis anyád sűrít véré még egyszer' fellobbanf, Égek, égek fehetmed, leérted. Szerelmes kis fiam. Kis szőke kölyköm. JátsZ- szél valamit1 farosa Hangszeredeü.

Lásd még