Fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni

fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni

ELSŐ RÉSZ Bevezetés Mivel az írások a teljességükkel és részenként is önmagukért beszélnek, külön előszót ehhez a tizenkettedik könyvhöz már nem tartok szükségesnek írni. A könyv anyagát legnagyobb részében a www. Így jutok ugyanis oda, hogy az ott megjelenő háromszáz írás mindig az legyen, ami leginkább érdekli az embereket a "Lényeg", avagy Igazság vonatkozásában, és hogy azért tükrözze a magam Isten ismerete növekedési folyamatát is, ahogyan ezt az ott szintén felsorolt könyveim is világosan mutathatják, ha valaki veszi a fáradtságot és egymás után, vagy a maga válogatása szerint elolvassa azokat is.

A jelen könyvet elolvasva azonban azok már csak a Teljes Igazság megközelítési irányainak, avagy fokainak fognak bizonyulni, viszont sok Igazságra vonatkozó részigazságot lehet fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni is "felfedezni", ha nem tompa értelemmel, azaz nem továbbra is még csak tárgyi értelemmel, hanem a Krisztustól kapott isteni értelemmel olvassa azokat is az ember.

A jelen könyv úgy van összeállítva, hogy a részekben szereplő írásokat az elejétől a végéig egymás után olvasva a legjobban megérthető módon fejeződik ki az Igazságra, a legfőbb Lényegre, vagyis Istenre, az Abszolút Igazságra szavakkal való rámutatás, viszont hasonlóan jó eredményre lehet jutni azzal is, ha hallgatva a tulajdon "megérzéseinkre" választjuk ki a sorrendet az írások címein újra és újra végigfutva. Szívből remélem, hogy a könyvet nyílt értelemmel elolvasva már olyan közelségébe lehet kerülni az Igazságnak, ahonnéttól fogva kérésünkre már maga az Igazság fogja az embernek teljesen feltárni Magát, ahogyan ezt Ő velem még most is teszi.

Hála és köszönet, dicsőség legyen érte Istennek! A két, egy egészet kitevő és azon belül négy részre felosztott könyvet ugyanazon szeretettel ajánlom a hívő és nem hívő tárgyi, vallási, ezoterikus, spirituális tudományokban jártas vezető és nem vezető emberek teljes körének, mint az ezeket a tudományokat csak felszínesen, vagy egyáltalán nem ismerő, maga az Igaz Isten teljességében megszabta hitvallást viszont a gyakorlati életükben is hiánytalanul megvalósító emberek szintén teljes körének.

Számtalan sok oldalról és nézőpontból lehet tehát rálátni a dolgokra, és róluk kiváló zsírégető webtretho alapján véleményt, illetve megállapítást alkotni, viszont az IGAZSÁG-ról még ennek ellenére sem lehet más képet alkotni, és más megállapítást tenni sem, egyetlen oldalról illetve nézőpontból megközelítve sem, mint ami: IGAZSÁG.

fogyás font hetente

Ez is tehát csak képzelgés lehet, vagyis csakis képzelt igazságnak bizonyulhat. Az erejét tehát a vele való mindenféle szembeszegülés inkább még csak növeli. Viszont az IGAZSÁG a szabad akaratnak köszönhetően megtagadható, és helyette lehet képzelni, alkotni, tudni akár számtalan igazságot is, ámde azok akkor is mind csakis hamis igazságok maradnak.

Hamissággal azonban ezeket az igazságokat fel lehet tartóztatni, ámde sohasem véglegesen, merthogy az IGAZSÁG előbb vagy utóbb, de mindenre fényt derít, vagyis minden hamisságot le fog leplezni.

Ez azonban az embernek csak annyiban okozhat hátrányt, hogy megmutatja a számára, hogy még mi mindent kell magában legyőznie, hogy maga is tiszta lehessen, azaz maga is tiszta életet éljen. Az örökké tiszta avagy szent IGAZSÁG ezért aztán nem is talál tetszésre, különösen azon emberek körében, akik az igazságot nem magáért az igazságért szeretik, hanem még abban is a maguk előnyét keresik.

hogyan lehet eltávolítani a makacs lábzsírt

Nekik tehát az igazsággal együtt valamiféle előny vagy kézzelfogható haszon is kell, amiért cserébe aztán már hajlandóak elfogadni az igazságot. Az Igazság lényegében tehát mindenkinek és minden dolognak is a legbensőbb lényege, aki és ami az igaz valóság is, és "az" is, aki a magából képzett különféle megnyilvánulási formái révén képes megnyilvánulni is. Az Igazság megtalálása és megismerése nem az ész nagysága, avagy kiválósága függvénye Az Igazság megtalálása nem az okosságon, nem a tárgyi intelligencián múlik, vagyis a keresésben soha nem az itt tanulható finom tárgyi technika, a módszer a lényeg, hanem csak az egyenesen hozzávezető, azaz vele közvetlen kapcsolatban levő "út", mely szintén maga a Szeretet, merthogy a Szeretet az egyetlen Igazság is.

Egyszerűen tehát az Igazságot mindig, mindenekelőtt, mindenkinél, és mindennél is jobban kell szeretnünk, és ezzel már "útban is vagyunk" Hozzá, lényegében azonban így már mintegy újra is az Igazságban és Igazsággal vagyunk.

See, that’s what the app is perfect for.

Őutána a Hozzá vezető "út" tehát az, ami igazán fontos a számunkra, mert az "út" tökéletes egységben van az Igazsággal. Ez az út tárgyi gyakorlati értelembe is véve pedig az, hogy a tudati teljességünket szeretetteljesen már csak az Igazságon, vagyis mindig az "Odaföntin", a "Csúcson", a "Legfelsőbbön" tartani, azaz csak Őrá figyelni, és már csak Neki, vagyis az Igazságnak Istennek megfelelően szavai, azaz igazságai szerint élni itt a Földön is.

Az Igazság megtalálásához tehát mindenekelőtt szeretetben és szeretettel kellene élnünk, vagyis csak Őt szabadna követnünk, csak az Ő útját szabadna járnunk itt is. Be kellene tehát végre már látnunk, hogy az Igazságnak szeretete, vagyis igaz szeretet nélkül soha nem létezhet "egység", azaz nem létezhet valódi összetartozás sem az Igazsággal, sem pedig az embertársainkkal.

Ha azonban valaki az Ő segítségével megtalálván az Igazságot, már csak az Igazságnak megfelelően gondolkodik is, akkor már semmi hazugság, de semmi más rossz sem fog létezni az elméjében sem, és így pedig már a cselekedeteiben sem.

fogyni a mellektől

Az ember szeretetteljes gondolkodását ekkor viszont már a rá irányuló gyűlölet sem zavarhatja meg, és mivel az ember gondolatai így Istenével egyezően már bölcsek is, többé már még csak tudatlansága sem lehet. Az ember ilyenkor tehát már világosan tudja azt is, hogy minden, ami van, az mind az Istennel azonos isteni szeretet, a tiszta, avagy igaz szeretet függvényében létezik, csak általa lehet meg létezhet és maradhat fennés soha nem pedig egyedül az ember mulandó eszének nagysága vagy kiválósága alapján létezhet, vagyis valósulhat bármi is, bármilyen szinten is meg.

omentum fogyás

Aki tehát Isten segítségét kérve, és elfogadva a tárgyi esze helyett újra Istennel, az igaz Szeretettel kerül egységbe már a gondolatait illetően is, az ezzel lényegében már meg is találta, és meg is ismerte magában az Igazságot az Ő teljességével egyetemben, és bizony itt is már csak az Igazság szerint él, és nem pedig a mulandó világ szintén mulandó nagy, illetve kiváló eszeinek igazsága és elvárásai szerint, akik viszont többségükben istentelenek lévén még igen nagyon távol állnak az Igazságtól mind a maguk igazsága, mind pedig a tárgyi tudományuk igazsága vonatkozásában is, de mégis a "legfelsőbbeknek", az emberiség "színe-javának" elejének illetve elitjének tartják magukat, a tudásukat pedig a létező legnagyobb hatalomnak.

Ezeknek az embereknek a beszédei és cselekedetei ugyanis egyáltalán nem azt mutatják, hogy ők a nagy és kiváló, vagyis még az értelmiség köréből is kiválasztott eszükkel már rég megtalálták, és ismerik is az Igazságot, hanem jóval inkább azt mutatják világosan meg, hogy ők Őt már a lelkükkel is megtagadták, azaz már csak a saját igazságaik szerint, és bizony azok függőségében is élnek, és nem pedig már maguk is csak az Igazságért, mint azt közülük megtévesztésből sokan mondogatják, hogy egyre több hívet illetve alattvalót szerezhessenek maguknak, magukon keresztül pedig a főjüknek, a "megtévesztés mesterének", az Igazság ellen lázadó szellemiségnek.

Tudja, telihold van. Teliholdkor szoktak előjönni. Jarvis lehajtotta a fejét.

A gőgös értelem istenképe Ma még Izrael ország népének, vagyis Isten népének javarésze is egy bálvány, egy aranyborjú körül táncol, azt imádja az Igaz Isten helyett, mert az Igaznak szavait illetve parancsolatait a tárgyi gyakorlati életében már figyelembe sem veszi, hanem inkább csak olvasgatja és magyarázgatja azokat mindig elsősorban a testi, és azt követően pedig a szellemi érdekei szerint is, melyek így viszont, és ezt a jelen cselekedeteik is egyértelműen bizonyítják, már gyökeresen is eltérőek, azaz teljesen mások lettek, mint az Igaz Istené örökké változatlanul vannak.

Istenről az Igazságról valójában tehát először a "példányképnép" egy bizonyos rétege, a zsidó értelmiség alakított, és továbbra is a "rossz tanácsadóra" hallgatva alakít sajnos ma is ki, egy haragvó, bosszúálló, rettentő hatalmú, emberekhez hasonlóan ítélkező lényt, akivel szembe állította Jézus a Krisztus, Isten valóságos embere az Istenember a személyében a Valóságos Isten, a szerető Atya-Isten élő képét "aki engem lát, látja az Atyát is"Aki még a Hozzá engedetlen gyermekeit is szereti, azaz Aki minden személyválogatás nélkül mindig csak szeret, Aki mindenkit és mindent kivéve persze e bűnt ugyanazzal a szeretettel szeret, Aki tehát még a Vele szembeszálló gyermekeit, az ellenségeit sem szereti megkülönböztetett szeretettel, hanem őket is az övéi szeretetével egyforma szeretettel szereti, és reméli, hogy majd, mint ahogyan azt az annyira még nem engedetlenek sorra teszik, úgy végül már ők is mind meg fognak békélni Vele és egymással, és meg fognak térni Hozzá.

Jézusnak a szerető, békességes, igazságos Igaz Istenről szóló tanítását a gőgös értelmiség még tehát ma sem képes befogadni, viszont azt a tárgyilag képzetlen a jelen világban "műveletlennek" nevezett, szegénységbe taszított emberek könnyűszerrel meg tudják érteni is, vagyis nekik sokkal jobb, illetve magasabb rendű a bizonyos szinten még létező isteni értelmüktől az értelmi képességük is amibe az isteni értelem befogadási képessége is beletartozikmint azoknak, akik csak tárgyi értelmektől származó tárgyi tudással tömik tele a fejüket, kiszorítván ezzel a szívükből is a tárgyira váltott nézőpontjuk végett már csak alig pislákoló isteni értelmüket is, amit sehogy sem sikerült nekik tárgyivá alakítaniuk az isteni szeretetükkel egyetemben megkeményíteniük, azaz hideg sötét kővé változtatniukvagyis az eredeti minőségét megromlasztaniuk.

A magasabb rendű értelmet és tudást viszont még a gőgös értelmiség is "józan észnek" nevezi a tárgyilag is kifejeződhető, azaz tárgyi gyakorlatilag is megvalósítható, és mindig a legjobbnak is bizonyuló produktumai miatt, de a gőgjét az önjelölt "úr" még itt is kifejezésre juttatva, azaz lekicsinylően is beszélve róla "paraszti észnek" is elnevezte de ezeknek a kifejezéseknek is az érdekei szerint ma már más értelmeket is adottmely "józan-paraszti ész" tehát a gőgös értelem által "logosz"-nak nevezett logikus észt, illetve értelmet jócskán meghaladja, azaz még nála is több, világosabb, tisztább, körültekintőbb.

A szintén mérhetetlen gőgjüknek köszönhetően azonban még máig sem jöttek rá, hogy Jézus nem is véletlenül terjesztette ilyen józan eszű, egyszerű, mindenkivel alázatos, békés, igazságos emberek körében illetve köreiben a tanítását, mert jól tudta, hogy a gőgös értelem megint csak mit fog kezdeni vele: továbbra is nem már csak Istenét, hanem a maga hasznát keresve újabb hamis istenképet fog kreálni, vagyis még jobban össze fog fonódni az istenellenes szellemiséggel, a "hazugság atyjával", aki neki már előtte is Istenként mutogatta magát, és így mutogatja továbbra is, újra csak megtévesztve még bizony őket, a hozzá az Igaz Istentől el- illetve átpártoltakat is.

Az igazság tehát az, hogy amely gyülekezetet, vagy ma inkább már csak szervezetet testi embereknek testi emberek által szervezett csoportját illetve körét mi egyszerű emberek is Isten helyett még mindig inkább rájuk hallgatva ma is Isten egyházának, Isten gyülekezetének gondolunk, az bizony a gőgös értelem vezette, krisztusi szeretet fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni illetve álcája mögé bújó, vagyis az isteni szeretet helyett a tekintélyelvűséget, embernek ember fölötti hatalmát igazán szerető "pártos ház"-nak földi képviselője, amiből nem is csak kilépnünk, hanem már egyenesen kifutnunk kellene.

A gőgös ember magát, és a magához hasonló embert tiszteli istenként A nagy tárgyi tudásától felfuvalkodott ember ugyan tagadja, de magát vagy a magához hasonló embert tartja birmingham zsírvesztés hoover al, vagyis a mindenkiét felülmúló tárgyi képességeivel minden ember fölött tündöklő legfényesebb szellemiségnek.

Sajnos a felfuvalkodott anyagi értelem nem akarja még csak tudomásul venni sem, hogy Isten Jézusként részünkre adott evangéliuma szavai is nem egy többségi emberek által vélt értelmet tartalmaznak, hanem ezek a szavak a "legmélyebb értelmükkel" azaz a szellemi értelmükkel egyenesen arra irányulnak, hogy fokozatosan, vagy akár nagy hirtelenséggel is, az emberi gőgöt, az emberi önhittséget leépítsék, mely önmagát még mindig jobbnak, többnek, és értékesebbnek is tartja a másikánál.

Isten az evangéliumában is az igaz alázatra és békességre már tehát nem is csak utal, hanem fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni rá is mutat, éspedig a tulajdon maga példájával, vagyis a személyes emberi magával meg is testesíti még ezeket az örök értékeket is.

Ebben nyilvánul is pedig ugyanakkor meg a felülmúlhatatlan isteni képesség is, amire az ember maga, de mind együtt sem, soha még csak nem is lehet képes, hanem ezt is legfeljebb csak lemásolhatja Istentől, már azonban szakadatlanul csak az Ő tevékenységét illetve beszédét figyelve, és tehát Istennel együtt mindezeket is követve, azaz az Ő példájára maga is ugyanazokat cselekedve.

Jézus, mint ember is, tehát soha nem mondott illetve nem tett semmi olyasmit, amit előzőleg nem hallott illetve látott volna magától Istentől, az örökké létező Legtisztább Embertől, merthogy Isten maga tehát ez a létező Legtisztább Ember is. Az örökségüknél, vagyis az örök fennmaradásuknál fogva fontosabb szellemi értékeket vegyítve kellene tehát bevennünk a fizikaiakkal a saját énünkbe, éspedig mindig többségben a szellemit, ha végül igazán könnyűnek akarjuk majd magunkat találtatni az Isten előtti megmérettetésünknél.

Jóval több szellemi kenyeret szellemi tudást kellene tehát itt az anyagi életünkben is fogyasztanunk illetve elsajátítanunk, mint fizikait. A több fizikai ugyanis az ember mérlegét nem a jó irányába fogja kilendíteni, vagyis az ember a Szellemhez és szellemihez így hozzáállva, az itteni ellenkező látszat ellenére is csak még alább fog esni, mintsem már valóban is felemelkedhetne.

Csak fizikait, csak anyagit fogyasztva a lélek tehát soha nem a zsírvesztés 4 hét alatt lehetséges illetve vissza-szellemesítése felé halad, hanem a teljes és tökéletes eltárgyiasulása, vagyis végül is a végleges és teljes elpusztulása felé. Jézus ugyanakkor azonban a legfőbb szeretet és kegyelem kifejezője, vagyis ezeknek a tiszta szellemi értékeknek tárgyi avagy fogyókúrás tábor tizenévesek számára megjelenítője is volt, ámde az önnön tárgyi nagyságuktól, önteltségüktől illetve önzésüktől elvakult emberek ahelyett, hogy megismerték volna Őbenne a Mindenség Urát is, a létező legnagyobb gyalázattal, megvetéssel illették, és az ártatlansága ellenére ugyanezen aljas módon meg is kínozták, majd pedig meg is ölték a testét, és Neki még csak a tanításait is máig is két lábbal tapossák, azaz egyre nagyobb vehemenciával gúnyolják.

Az emberek ma tehát már nem is csak testileg, hanem legalább annyira szellemileg is vétkeznek Isten tana ellen, a létező legtökéletesebb tan, az önzetlen szeretet tana ellen, miáltal is pedig maga az Igaz Isten ellen vannak, még tehát a legkisebb önzésükkel is. Pedig Jeruzsálem kövei, és ma pedig már az egész külső természet is, egyre csak azt hirdetik, hogy a Jeruzsálem városa lakói jelképezte egész Földön fogyhat-e anélkül, hogy elveszítené az erőt emberiség az Isten őket való meglátogatását nem ismerte fel, hanem az Isten látogatásának még csak az idejét sem tudta megismerni.

Az egész emberiség ugyanis azóta is egyre csak világi, azaz testi megváltóra vágyik, aki őket a testi jólétükben, a káros szokásaikban és szenvedélyeikben fogja mindig csak egyre jobban megerősíteni, és persze igazolni fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni, hogy azok mind "jók", azaz mind helyesek, mind erkölcsösek, és ezért azokat mindenki köteles is maradéktalanul betartani.

Ezek nélkül tehát nem létezhet "igaz" ember, vagyis nélkülük nem lehet művelt, nem lehet civilizált az ember. Istent az emberek, sajnos igen kevés kivétellel még tehát ma is csak formálisan, hamisan, és félreértve is tisztelik. Jóval inkább tisztelik tehát magukat, a maguk alkotta istent, maguk alkotta krisztusokat, maguk alkotta jézusokat, jézuskákat, vagy más hasonló és nem hasonló isteneket, mint az egy és egyedül igaz Istent, az Igaz Istent. A gőgös és kevély ember ugyan tehát tagadja az Igaz Istennel egyetemben ezeket az isteneket is, ámde ezt az ő szeretetlen, azaz önzetlen szeretetben erősen hiányos, kegyetlen, békétlen, tisztességtelen, alázatlan, igazságtalan, és szintén nem utolsósorban öntelt és önző viselkedése minduntalan csak megcáfolja, ahogyan önmagában még csak a másikára akár csak gondolatban is irányuló kíméletlen gunyorossága is.

Az utóbbi is ugyanis még csak emberhez sem méltó jellemvonás, és minden bizonnyal ezért is felel meg a magát és a magához hasonlókat istenné felmagasztaló öntelt és önző, gőgös és kevély embereknek, akik ezért bizonyára a "jó példákra", vagy egyszerűen csak maguktól sorra heti fogyás injekciók is építették magukba ezeket a jellemvonásokat is, sőt még büszkélkednek is velük, merthogy folyton nyilvánosan is mutogatják azokat!

Vagy talán ez már követelménnyé, sőt törvénnyé is lett ezen minden Isten fölé lépett igen finom emberek részéről? Tombol a gőg az emberek Istenről való tanításában is A szellemi gőg az, amikor az ember a tulajdon személyét és erejét a társai fölé helyezi, vagyis amikor a szellemi lélek magát kiemelve magában, vagy már csak a testi magában és szintén anyagi erejében bízik, melyekkel azonosul, minden más törvényt pedig megvet, ahogyan ez utóbbit ezzel a hibás hozzáállásával Istennel és a felebarátaival is megteszi, csak éppen ezt nyíltan még nem fejezi ki, vagy már ki is fejezi, akár csak a folyton ítélkezésével is, amit viszont még Istenre is kiterjeszt a Őróla valótlanságokat közlésével, vagy éppen már a káromlásával is.

Akik is pedig új utakat találnak ki Isten útja helyett Istenhez, azok is sajnos mind a szellemi gőg áldozatai, vagyis ők azok, akik a gőgöt illetve gőgjüket lényegében azonban a vele eggyé lett magukat jobban tisztelik, jobban szeretik, mint Istent, még ha állandóan Istenről tanítanak is.

Persze ők az Istenről tanításukba belekeverik a saját maguk kiagyalta igazságaikat is, melyek adják a módszereikkel illetve technikáikkal egyetemben az ő útjaikat Istenhez, melyeknek a legtöbbje, bizony, hogy tévút, és nem pedig az egyenes út Istenhez, amit róluk ezek a "tanítómesterek" hamisan hirdetnek. Tanítani azonban a gőgöt maguktól már teljesen is elutasító, vagyis igazi alázattal bíró emberi tanítóknak is az embereket a magát "út"-nak is nevező Jézus a Krisztus földi élete óta már csak arra kellene, hogy mindazt tartsák, és tegyék is meg, amit Jézus parancsként adott nekik, és hogy miket cselekedett itt Ő, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el kivétel nélkül minden embert.

LESLIE ABRAHAM: AZ IGAZSÁG MEGTALÁLHATÓ, MEGISMERHETŐ, ÉS MEG IS ÉRTHETŐ

E tanítás által ugyanis azt tudhatjuk meg, hogy nekünk is miképpen kell cselekednünk, ha az Ő isteni útját akarjuk járni, vagyis ha Őt akarjuk követni. A legtöbb emberi tanítónak azonban nem is csak az róható fel, hogy az alázat helyett inkább bír gőggel, hanem hogy ráadásul még nyerészkedik is Isten szavaival, vagyis nem prófétálja, nem Isten "szószólójaként", éspedig teljesen ingyen mondja el azokat ahogyan ezt Isten főprófétája meghagytahanem profitál is belőlük, azaz búsás alapvető szükségletein jóval felüli anyagi hasznot hajt belőle magának és testi családjának.

Ezeknek a tanítóknak ezért céljuk tehát, hogy minél több embert nyerjenek meg az összejöveteleikre. Így azonban mindig elsősorban maguknak nyerik meg az embereket, és soha nem pedig Istennek, noha hamisan ezt hirdetik az "áldásos" tevékenységükről. Ezt teszi egyébként majd minden vallás, és egyéb más nevekkel illetett gyülekezet is, élükön a katolicizmussal, mely "izmus" is az előbbi céllal alapított intézményrendszerén "hivatalán" keresztül zsebel be óriási vagyonokat, mely aranyból és ezüstből pénzekből is vesz és gyűjt újabb és újabb kézzelfogható kincseket, köztük "műkincseket" is magának, Jézus erről szóló szavainak fittyet hányva, vagyis Őt ezzel a cselekedetével is kigúnyolva.

Magában tehát ezt mondva: "nem csak szellemi kenyérrel él az ember, hanem kézzelfogható kenyérrel is, amivel még jobban is járhat", vagyis amivel akár még szenvedésnélküli életet is élhet itt a többiek, a becsapottak és ki is zsákmányoltak rovására.

Ezt teszi tehát az igaztalanul szerzett vagyonával ahelyett, hogy kivétel nélkül mindet szétosztaná az arra valóban rászorulók között, akiktől zsebeli be a kincsei javarészét, amiből ő jól él, míg amazok nagyobb részükben még a mindennapi kenyerükhöz sem jutnak hozzá, és sokan közülük fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni is halnak, mert ebből az óriási vagyonból is mindig csak morzsák vannak odavetne nekik a médiák segítségével való szétkürtölés mellett, amit sem így hagyott meg Jézus a főpróféta.

Nos hát, ez is mind a szellemi gőgtől van, melynek hatására írják felül Isten parancsolatait az emberi tanítók, azaz teszik helyükre a saját szabályaikat és elvárásaikat, melyekkel viszont mindig csak az ő tévútjaikat jelölik ki, vagyis azokat az utakat, melyek egyáltalán nem az Igaz Istenhez vezetnek, hanem jóval fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni valaki teljesen máshoz.

tehát le akarsz fogyni xtranormal

Ezek az utak azonban mind maguknak, mind pedig az őket követőknek csak a vesztükre lehetnek, és nem pedig az üdvösségükre, mint ők azt hamisan mondják. Köszönhetik majd ezt pedig minden a szellemi gőgjüknek, és annak szülőatyjának, az ő istenüknek, aki bizony, hogy nem az Igaz Isten. Bizony, tombol már gőg az emberek Istenről való tanításában is, a többi szintén rossz tulajdonsággal egyetemben, melyeknek egyike sem származik az Igaz Istentől, hanem minden bizonnyal a gonosznak is nevezhető ellenistentől van.

  • Hipnózis - Önhipnózis
  • Felülés hasi zsírvesztés
  • Vagyis: Ezzel legalább egy szinttel javul a nyelvtudásod, élvezetes módon és könnyen tanulod a szöveget, jelentősen javítod a szövegértési képességedet, felidézed a szavakat és kifejezéseket, amiket tudtál és új szavakat és kifejezéseket tanulsz.
  • Ричард огляделся, заметил, что свет ночника в туалете погас, и, встревоженный, разбудил своего спутника.

Az önigazultság a hamis emberek ismérve Megigazulnia az embernek csakis az Istentől, vagyis az Istennel tökéletes egységben levő Krisztusban a Fiúban, Isten Szelleme és Lelke tárgyszerű szellemi formában megjelenítőjében lehet. Erre ugyanis önerőből az ember soha nem lehet képes.

Még tehát a saját elképzelése szerint végzett "jócselekedetei" sem fogják őt igazzá tenni, mert a megigazítása csakis Isten és Krisztus, a Megváltó Isten által lehet, vagyis ez csakis Krisztus Isteni Szellemében a Vele egy Isteni Lelkében és Által történhet meg vele.

Ennek következményeként azonban már mindig csak jó lelki cselekedetei lesznek az embernek, melyek azokkal egyidejűleg fizikailag is ki fognak fejeződni.

Ilyenkor pedig az ember minden tette Isten és Krisztus ugyanazon akaratával egyezően történik, vagyis az ember ez esetben már nem is a saját indíttatására saját elképzelése szerint cselekszik, és ezért már nem is ő fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni igazi cselekvő, hanem a benne élő Isten és Krisztus az, Aki cselekszik tárgyi gyakorlatilag is, hozzá itt az embernek testét is eszközül használva.

Az igaz embernek tiszta szellemi léleknek már tehát a még élő a fizikai teste sem áll semennyire se ellent Istennek és Krisztusnak, mert Krisztusban és Krisztus által teljesen és tökéletesen megtisztíttatott a testtudata is. Az emberi tanítóknak illetve keresztelőknek Krisztus Jézusig tehát az ember testtudatát kellett volna patyolat tisztára "megmosniuk", ámde ezt a testtudat megerősödése végett már csak igen kevés ember esetében tudták megtenni illetve megvalósítani, és ezért kell már azt is Krisztusnak az ő Isteni Szellemével és Lelkével megtisztítania.

Emberek embereket akár csak elmebélileg is teljesen megtisztítani Krisztus eljövetele óta tehát már nem, hanem csak Istenhez és Krisztushoz elvezetni lehetnek képesek, azaz Isten és Krisztus tanítványaivá tehetnek akár még népeket is, de megtisztítani avagy megigazítani egyet sem tudhatnak közülük, és ezt még csak önmagukkal sem tehetik meg az emberek, mert erőtlenek hozzá. Maga az eredeti erőteljességével nem rendelkező ember mást tehát már nem tehet, minthogy akarván azt, aktívan részt vesz a Krisztusban és Krisztus Isteni Lelke a "Szentlélek" által történő megtisztításában illetve megigazításában.

Az a "spirituális ember" is tehát, aki maga ébresztette fel magát, azaz a saját erejéből tette igazzá avagy tisztává magát, és ezt a "műveletet" másokkal is meg szándékozik tenni, még mindig csak önigazult, azaz továbbra is hamis ember, és nem pedig igaz ember.

Az ilyen ember szellemi lélek valójában tehát még változatlanul a tárgyi elméjét tartja igazságnak, vagyis megvilágosodott, felébredt, tökéletesen tiszta önazonosságnak, akivel szintén változatlanul azonosulásban van. Ezt pedig azzal be is bizonyítja, hogy továbbra az atlanti fogyás tárgyiként beszél a valódi önazonosságáról is, és ugyanerre ösztönzi az általa magához hasonlóan és hasonlóra megigazítani szándékozott másik embert is.

Az ezen "áldásos" tevékenységével valójában tehát csak erősíti a többi embert is a hamisságában, mely így viszont ezeknek az embereknek esetében akár már eget verő méreteket is ölthet, ámde ez sem a magas egekben fog igazán kárt tenni, hanem ezen cselekedetük is rájuk visszahatva jóval inkább őbennük tesz majd valós kárt, vagyis nem az isteni világhoz, hanem a kárhozat világához tartozónak fogja ítélni őket. Amit lehetetlen megtapasztalni A menny és a mennyei a tárgyi érzékeinkkel nem tapasztalható, és tapasztalni egyébként is mindig csak valami tárgyit lehet.

Az egész testtel egyetemben mulandó érzékszervek tehát nem lehetnek képesek az elmúlhatatlant fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni. A menny és a mennyei túl van ugyanis még a tárgyi érzékek kiterjeszthetőségén, és azoknak más eszközi műszerek révén történő kiterjeszthetőségén is.

A csakis a tárgyi egek összessége az "üveghegy" csúcsán is túli, azaz a fizikai egeknek is fölötti elhelyezkedéssel elképzelhető menny esetében "közönséges" vagyis tárgyi szemekkel nem látható világról van tehát szó, ami viszont tisztán látással újra megáldott lelki illetve szellemi szemmel nagyon is jól látható. Megközelíteni is pedig ezt a pszichével anyagi lélekkel és tárgyi értelemmel sem megfogható világot csakis tehát szellemi-lelki úton fogyókúrás konyhai kütyük.

A sokadik hipnózis élményem után kikristályosodott bennem néhány felismerés

A menny nem látható tehát látóvá tett pszichikai énnel sem, mert az is legfeljebb is csak a finom tárgyiakat láthatja meg, vagyis a látása a láthatatlanig neki sem ér el, merthogy véges ez a tisztánlátó én is.

Bárki bármi mást állít efelől, megtapasztalni akkor is és csakis, azaz kizárólag csak a tárgyi természetet lehet, viszont azt lehet megtapasztalni akár a legfinomabb változataiban is. Aki tehát azt állítja, hogy ő már megtapasztalta a természetfölöttit, vagy éppen magát az Istent tapasztalta meg, az nem mond igazat.

Isten velünk vagyis a szellemi önvalónkkal viszont bármikor tudja éspedig közvetlenül, azaz bármi közvetítő közeg használata nélkül szellemileg érzékeltetni Magát és természetesen az Ő legközvetlenebb világát isámde ez nem minősíthető tapasztalásnak, mert maga az Isten nem tárgyi minőség, csak ez az Istennel való közvetlen szellemi együttlét itt tárgyi érzelmi szinten is kifejeződhet, ha Isten ezt úgy is akarja.

Isten számára tehát semmi sem lehetetlen. Pál apostol mint ahogyan egy zsoltár írója is például a lelki szemével szüntelenül az Úrra nézve a jobb keze felől érzékelte Őt a szellemi minőségű magában, azaz magát szellemi lelki mivoltát együtt tudta Istennel és Krisztussal, vagyis Isten valóban még csak egy karnyújtásnyira sem volt tőle. A Pálra igen sűrűn, de mindig csak az érdekei szerint hivatkozó katolicizmus ezzel szemben egy távoli mennyekben székelő, és őt csak onnét figyelő Istent akar elhitetni a híveivel, akinek földi helytartója, és hatalmának is megszemélyesítője "őszentsége" a szellemi vonatkozásban tévedhetetlen, azaz lelkileg hibátlan pápa, és őt követően pedig a világi példára kialakított egész emberi hatalmi rendszere.

Bizony, már csak a még mindig vak, vagy frissen megvakult nem látja, hogy ez az "izmus" is még mindig inkább foglalkozik hitetéssel, mintsem az Igaz Istenben való élő hitnek, és Isten magunkban keresésének elterjesztésével. Az ő istenük tehát szintén csak egy illuzórikus isten, egy bálványisten, vagyis egyáltalán nem ő az egyetlen és igaz Valóság, nem ő az Igazság.

Ezt a hamis istent persze nem csak a "szentszéknek", vagyis az emberi hatalomnak is hódoló vallási elöljárók többsége élükön a főjükkel, hanem nagyon sok szintén halott hitű ember is képes megtapasztalni, és ezeknek az embereknek bizonyára vannak az istenükhöz tartozó "mennyei" tapasztalataik is.

Ámde ez még nagyon távol van a valódi mennyben való szellemi öntudatra ébredéshez, és ráadásul azok a "mennyek", amiket ők megtapasztalnak, bármilyen ragyogó jól is néznek ki, mind mulandóak, és bizony még éjszakájuk is van, ha a tapasztalók sötétséget még csak véletlenül se láttak ott, merthogy éppen a nappalakor jártak benne.

Egyébként az Istent ellenző szellemi hatalmasságok és seregeik a tárgyi egek magasságaiba vannak leszorítva, vagyis oda vannak száműzve a mennyből. Magukkal ragadva az embereket, könnyen elhitetik fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni, hogy ők már a mennyekben járnak.

A jelen nézetből az Istennel szintén azonosítható isteni értelem tehát a tárgyi értelem területén kívüli területen létezik, és ezért azt a tárgyi értelem még csak el sem tudja érni, vagyis önmagában nem képes hozzá felemelkedni. Minden egyes esetben tehát Istennek kell lehajolnia hozzá, vagyis csakis Ő tudhatja az embert Magához felemelni. Az ember azonban Isten helyett most meghasonulván, vagy már azonosulván is a jelen tárgyi világgal és dolgaival nem lehet képes még csak felfogni sem a tárgyi értelem felettit, ami azonban nem azt jelenti, hogy az nem létezik.

A mulandó tárgyi értelem a folyamatos fejlődésével ugyanis ma már képes olyan finom tárgyi, és a jelenleginél jóval magasabb tartományokat is elérni, melyeknek létezéséről korábban semmit sem tudott, és ezért pedig tagadta is a létezésüket. Ámde, még a legfinomabb és legmagasabb tárgyi tartománynak is van határa, és bizony az a tartomány is mulandó, fogyhatok a menstruációmtól a tárgyi értelem legdurvább világa, a jelen anyaginak nevezett világ is, csak e legmagasabb "határvilág" fennmaradási ideje össze sem hasonlítható a jelen anyagi világ fennmaradási idejével, és ezért tűnik az már öröknek és végtelennek is.

Valójában azonban az is egy véges világ, és ezért képes azt a szintén tárgyi elméje az embernek megtapasztalni. A megtapasztalni szót az Istenkeresésünkkel, és Isten megtalálásával kapcsolatban talán jobb lenne nem is használnunk, mert még maga a fogalom is inkább fogja minden figyelmünket a tárgyi valósághoz hozzátapasztani, mintsem róla a tiszta szellemi valóság, a valóban elmúlhatatlan felé elfordítani.

A szkeptikusoknak és ateistáknak pedig itt talán még fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni lehetne mondani, hogy annak még csak puszta létezését is elutasítani, ami tapasztalhatatlan, szintén kőkeményen: fanatizmus, amit viszont érdekes módon még ők is elítélnek, vagyis még így is csak öncáfolatba esnek, azaz így maguk is mindig csak hamisságra, és nem pedig a valós igazságra jutnak.

A megvilágosodás nem érhető el, és a megvalósulása sem az, amit mi itt annak hiszünk A szellemi megvilágosodás is csak innét nézve tűnik úgy, hogy az csakis azzal "érhető el", ha önerőből fokról-fokra növekedünk szellemben, mert ez önmagában még vajmi kevés a valóságos megvilágosodáshoz.

LŐRINCZ L. LÁSZLÓ: A KICSIK

Valójában tehát ez sem így van, mert ezek a "fokok", mind csak egymás után következő különféle ilyen irányú próbálkozások a részünkről. A valóságos megvilágosodás ugyanis nem ezzel jön el, hanem mindig csak Isten segítségével lehet meg, éspedig egyetlen pillanat leforgása alatt Őáltala meg- lényegében azonban visszaadva következhet fogyni és természetfeletti módon szép tudatalattivá válni ténylegesen is be, mely valójában tehát valódi önmagunkra ébredés aztán már igen nagyon kevés kivétellel meg is marad.

Hála legyen érte is Istennek. Ilyenkor tehát még csak nem is a részünkről valaminek a fokról fokra történő lépegetésünkkel való elérésről van szó, hanem egész egyszerűen csak az van, hogy Isten, látván a törekvésünket, az előtte még csak infúziószerűen adagolt Vele egy szellemi értelmével végül már nem is csak megérinti, hanem be is ragyogja a Magával való teljes áthatásával mintegy újra "begyújtja" a Belőle való, de előtte még kábult állapotban Tőle eltévelyedetten leledző alig pislákoló szellemi lényegünket, miáltal az önmagára ébred, és végül aztán már fel is "kelve" állva maga is szakadatlanul ragyogni fog, és természetesen már újra együtt Istennel.

Ragyogni fog tehát maga is az "élet világosságával", vagyis maga is már örökké éber, és Istenben és Istennel is, és ugyanakkor pedig tudatosan is tudatos is marad.

Az ember szellemi világossága azonban mindig csak az esetben ragyoghat fel, ha ő már valóban is hátat tud fordítani a külső világ minden jelenségének annak ellenére is, hogy még abban is benne él, vagyis hogy benne még megtestesülten is jelen van.

Kinek azonban pár évig, kinek hosszú évekig, kinek egy egész életen át, kinek pedig különféle tárgyi testekben eltöltött életidőkig tarthat, míg a szellemi megvilágosodása pillanata bekövetkezik, vagyis amikor, és tehát egyedül csak Istennek és soha nem pedig magunknak!!! Az ember azonban akár már itt a földi életében is teljesen is révbe érhet, azaz már itt élvén is megtörténhet az illúzió világából való végleges megszabadulása és visszatérése Istenhez, vagyis Istennel már itt újra, éspedig ezúttal már örökre megbonthatatlan egységbe kerülhet.

A gondolatokon, szavakon, téren és időn túli Valóság világossága csak akkor ragyog tehát már teljesen is át bennünket, ha már teljesen is megszüntetjük a tárgyi értelemmel együtt, az annak fogalmi gondolkodása ránk erőszakolta kényszerét illetve uralmát, mely gondolkodású értelem tartotta tehát a foglyaként magában a tiszta szellemi tudatunkat akik tehát valójában vagyunkés a velünk egy örök isteni természetünket, és "ült" a helyébe a maga és világa mulandó természetével.

A te ismereted honnét való, ismered-e már személyesen is Istent? Minden gondunk, bajunk, jajunk abból származik, hogy a szívünk mélyén nem olyannak ismerjük Istent, mint amilyen Ő valójában, mert a magát kereszténynek nevező világnak Istenről alkotott, és magával mintázott képe szöges ellentétben áll a Valóságos Isten szeretetével, szentségével, és dicső mivoltával.

Még azonban az Isten népének nevezett nép sem ismeri Őt teljesen, vagyis teljes és helyes ismeretük már nekik sincsen Róla. Ők is tehát már csak felszínesen ismerik az Igaz Istent, vagyis már ők is csak alig-alig növekednek Isten ismeretében.

Mivel pedig Krisztus Jézus elutasításával, illetve a jelen szintén álkeresztény hozzáállásukkal ők sem juthatnak el Isten helyes és teljes ismeretére, marad a részükre is a hiányos, vagy az elégtelen ismeret, melynek következménye náluk is a bűnös életmód, vagyis a bűnökkel együtt élés, és egy hamis istennek, egy bálványistennek az imádata, és ebből következőleg pedig az Igaz Istennek inkább már csak csökkenő, mintsem növekvő ismerete.

Így azonban az ő gyülekezeteikbe is egyre inkább betör a világiasság és a bűn, éspedig oda is pontosan annak arányában, mint amilyen mértékben csökken az Igaz Isten helyes ismerete. Ez a nép is tehát a keresztény világgal együtt már tehát csak vallja, hogy ismeri Istent, viszont a cselekedeteikkel folyton csak tagadják, mellőzik, elutasítják Őt, mert valójában még mindig engedetlenek Istennek. A bálványimádó szívüket hiába is próbálják tehát ők is Igaz Istent imádó szívként felmutatni, mikor ők sem cselekszik Isten teljes akaratát, minden akaratát.

Az emberiség ezen része valójában tehát nem magát az Igaz Istent ismeri, éspedig már személyesen, és a gyakorlati életében is, hanem egyszerűen csak az Istenről és Jézus Krisztusról szóló emberi tanításokat, betűket acv a fogyásért dr berg.

anabolikus állapot fogyás

Pedig maga Isten mindig is ismerteti magát a teremtett világ által, a maga szólta, vagy szólta és le is íratta ismertetés által, és mivel ezekből nem értettek, már megismertette magát a Fiában Jézus Krisztusban, aki által pedig már teljes ismeretet is ad magáról, éspedig személyesen mindenkinek, aki akarja is, hogy maga Isten ismertesse meg magát vele az Ő teljességében illetve teljességével. Már rég bele kellett volna nyugodnunk abba is, hogy mindenkit maga Isten fog megáldani a kijelentéssel, hogy valójában ki is Ő, és nem pedig egy vagy több ember fogja ezt nekünk elmondani.

Pusztán csak a tárgyi értelmünkkel azonban soha nem juthatunk el Isten ismeretére, mert maga az Isten kell az Ő teljes és helyes ismeretéhez. És ezt a "segítséget" illetve "Segítőt" pedig Isten a Szentlelke és Szent Szelleme által adja meg minden egyes embernek, mely segítségre viszont az emberek képtelenek, vagyis ember már soha nem juttathat el bennünket minden igazságra, vagyis a teljes igazságra Istent illetően.

Teljes és helyes ismeretet ember így tehát már sohasem szerezhet Istenről. Ráadásul pedig az emberektől szerzett ismerete felfuvalkodottá is teszi őt, amiből viszont nyomban meglátszik, hogy az ismerete egyáltalán nem Istentől, hanem valaki mástól való.

Minden Istenről szóló emberi tanításnak túl kellene tehát mutatnia magán, de minden emberi tanítónak is ugyanezt kellene tennie, vagyis soha nem magára, hanem mindig csak Istenre kellene mutatnia, minden indulatával, gondolatával, szavával, és bizony minden tettével, vagyis kivétel nélkül minden cselekedetével is. Minden szellemi tanítás azonban csakis akkor lehet hasznos az Istenhez megtérni szándékozó szellemi léleknek, ha Isten igazságait a maga életét illetően is felismeri, és ha meg is éli, vagyis ha az Istentől való igazságokat a tárgyi gyakorlati életében is kivétel nélkül megvalósítja.

A szellemi lélek ez esetben használja tehát jól az elméjét és testét, és így lesz ő maga is engedelmes eszköze az Igazságnak. Mindenki annak szolgálója tehát, akinek engedelmeskedik.

Lásd még