Alexis-t tett a gh-re.

alexis-t tett a gh-re

Így az önálló uadzsamulettek egy alcsoportjának tekinthetők, ahol a papiruszoszlopot mindig egy-egy sólyomfejjel egészítették ki. A csoport példái 4,5—11,5 cm magas példányok, a sólyom pedig fogyatkozó és teliholddal a fején28 vagy fejdísz nélkül látható. Az önálló uadzsamulettek először Másfelől az önálló sólyomfej-amulettek a sólyomfejet egy síkban megjelenítve oldalnézetben, jellemzően napkoronggal vagy fejdísz nélkül ábrázolták.

Így leginkább Hórusszal, Rével vagy 11 Haroérisszel azonosíthatták őket. Így ez a három mondás — A Halottak Könyve — Így nemcsak a zöld szín, de a sólyomfej által megjelenített istenség is biztosította, hogy a papirusz a lehető legfrissebb legyen.

A Halottak Könyve Mi több, a sólyomfejes papiruszoszlop Hórusz számára is amulett jellegű védelmet nyújtott, amely biztosította az istenség épségét, ezáltal pedig hathatós segítségét a halott számára.

A sólyomfejen esetenként megjelenő fogyatkozó és telihold a Khon3 · Sólyom fej ua dz sszuval való asszociációra utal, akit a Harmadik Átmeneti Kortól h i e r o g­l i f á t i m i t á l ó sólyomként Hórusszal is azonosítottak,39 Mut gyermekeként pedig pa p i r u s z o s z l o p o n K a iró, Egy ip tomi Múzeu m, szintén kapcsolatba került a papirusznövénnyel.

alexis-t tett a gh-re

Mindemellett Khonlt s z. C G 1 2 9 15 szut is gyakran hívták védelmül, méghozzá betegségdémonok felett ismert hatalma révén. A Bentres-sztélén említett Khonszu-em-Waszet-Neferhotep Khonszu-pair-szekher szobrát küldte el, hogy meggyógyítsa a baktriai királylányt,40 a Harmadik Átmeneti Korra keltezhető, feltehetőleg Thébához köthető orákulumamulettek közül pedig több Khonszu-em-Waszet-Neferhotephez szóló invokációt tartalmaz.

alexis-t tett a gh-re

Ez az ikonográfia az egyiptomi kozmogóniák szokásos motívumára utal, a teremtő napisten első manifesztációjára, amint a lótuszvirágból kiemelkedve megkezdi a teremtést. A lótuszvirágból kiemelkedő istenség motívuma pedig a karnaki Khonszu-templom második hypostyl-csarnokának falára vésett Khonszu-kozmogóniából is ismert: pr.

Amíg a sólyomfej az isten szoláris aspektusára utal,50 az esetenként fejdíszként megjelenő lunáris szimbólum önmagában is a ciklikusság és a regeneráció jelképe. A sólyomfejes standardok ábrázolásai már a Középbirodalom óta ismertek, a királyfejjel ellátott példányokkal párhuzamosan jelentek meg, és bár pontos funkciójuk bizonytalan, feltehetőleg a királyságideológiával voltak kapcsolatban.

Körmeneteken az istenség bárkáját kísérték, hétköznapokon pedig a bárkakápolnában voltak felállítva: az ábrázolásokon általában összesen hét-tizenkét standard szerepel, egyszerre több sólyomfejes példány is jelen lehetett. Karnakban például két típus volt, az egyik Khonszut, a másik Hóruszt, illetve vele azonosítva Ré-Harakhtit ábrázolhatta.

Egyiken egy Hóruszt megszólító, a karnaki Amun-templomot is megnevező felirat olvasható,62 míg egy másik, napkorongot viselő példány felirata Haroériszt említi.

Sólyomfejes standardok ábrázolásai a Halottak Könyve A sólyomfejes standardok között a budapesti példánnyal legközelebbi rokonságban álló tárgy egy bronzból készült vatikáni példány, Khonszu sólyomfejes, fogyatkozó és teliholdat viselő aegise. Bár a két budapesti és vatikáni tárgy ikonográfiája különbözik, a standardot és a sólyomfejet mindkét esetben egy harmadik elem 14 köti össze.

alexis-t tett a gh-re

Az egyiken ez egy az aegishez tartozó uszekhgallér, a másikon pedig egy a papirusz­ oszlophoz tartozó papiruszvirág. E alexis-t tett a gh-re mindegyike önálló funkcióval bír, a papirusz szára mindig az eredeti tárgy részét képezi, amit egy sólyomfejes papiruszvirággal egészítettek ki.

A sólyomfejes papiruszoszlop így itt egyrészről díszítőelem, másrészről pedig alexis-t tett a gh-re jelentéssel bír. Az első itt tárgyalt példa elsősorban a virágból kiemelkedő aktív teremtő istenséget jeleníti meg, az ikon ugyanis egy bronz psS- k f -kés nyelét díszíti. A második példán a sólyomfejes papiruszoszlop a papiruszbozótban anyja által nevelt és védelmezett Hóruszra utal. A töredékes, négyoldalú tükörnyél72 négy papiruszoszlopon nyugvó négy női Hathor-fejet és négy sólyom formájú Hórusz-fejet ábrázol.

Silverman szerint a papirusz formájú tükörnyelek amulett jellegű funkciója is fontos: amint ugyanis tulajdonosa belenézett a tükörbe, a tükörkép által a papiruszoszlop éppen úgy a nyakra került, ahogy a Halottak K ­ önyve 73 A papiruszoszlopon nyugvó sólyomfej ikonográfiájának utolsó két típusánál kivételes módon a tárgyak régészeti kontextusa is ismert.

Az egyik egy el-kurrui lósírból származó, Kr. Ez utóbbinak egy ismeretlen eredetű párhuzama is van,76 legközelebbi rokonságban pedig a teljes alakos sólyommal ellátott példányokkal állnak. Ennek díszítésén Tutankhamon praenomenjének Nb - x prw -Ra anagrammája, valamint anx és wAs-jelek láthatók, melyek 15 4 · Sólyom feje s pa pirusz osz l op eg y l ó­s z e r sz á m dekor ációs e l e m ek é n t B os ton, Museu m of Fi n e A rts, ltsz.

A sólyomfejes papirusznak mindkét tárgytípus esetében dekorációs és védelmi szerepe lehetett, míg sírmellékletként elhelyezve a szimbolika újjászületéshez kapcsolódó rétege kerülhetett előtérbe. A bronz papiruszoszlop-attache-ok általában üreges hengerek 16 voltak, amelyek a bot vagy nyél hozzátoldására szolgáltak. Erre a biztos tartás érdekében két lyukat fúrtak, minthogy segítségükkel a tárgyat egy nyélhez vagy bothoz erősíthették. A tárgy­típuson belül két közeli párhuzam ismert. Mindkettő egy-egy ureuszt támogat, az egyiket a Petrie Museumban,81 a másikat pedig a Vatikánban őrzik.

A vatikáni darab nem attache, hanem egy önállóan felállítható szobrocska, gyűrű alakú alapzata viszont megegyezik a budapesti példányéval, sőt, a papiruszoszlop formája és kidolgozása is szinte azonos. Ezek a közös tulajdonságok a két tárgy közti szoros kapcsolatra utalnak; a vatikáni tárgy régészeti kontextusa viszont ismeretlen, keltezése bizonytalan. A fűzőkarikák bronz papiruszoszlopoknak — csakúgy, mint egyéb fém kultuszkellékeknek — gyakran előforduló elemei voltak.

A fémszobrokon alexis-t tett a gh-re karikák funkciójának kérdése összetett, hiszen ezek a tárgyak gyakran ugyanazzal az ikonográfiával és kiképzéssel fogadalmi ajándékok, amulettek és templomi kultusztárgyak is lehettek. Méretüket tekintve is széles skálán mozogtak.

Gyakran az alapzatba állítható vagy rituális bot végére erősíthető tárgyaknak is voltak fűzőkarikáik, ahogy a budapesti darab esetében is.

Ahogy az apró amulettek,84 úgy fémszobrocskák esetében is a fűzőkarikák szolgálhattak a tárgy nyakba akasztására, még a nagyobb és súlyosabb tárgyaknál is. A legfőbb különbség, hogy a kultuszkellékek fűzőkarikáinak használata e funkcióban inkább alkalmi, semmint állandó volt, hiszen hordozásuk körmenetekhez és bizonyos rituálékhoz kapcsolódott. Ezen alkalmakkor a processziós és kultuszfelszerelés egyes tárgyait nyakba akasztva vitték, mely a pap vagy kultuszattendáns számára szabadabb mozgást biztosított.

Az edfui Hórusz-templom lépcsőházának dekorációján a tetőre felfelé, illetve a tetőről lefelé vonuló papok az istenség nagy, súlyos naosát nem csupán a kezükben viszik, hanem egy, a naos fűzőkarikáihoz csatlakozó kötéllel alexis-t tett a gh-re nyakukba is van kötve. A sólyomfejes papiruszoszlopoknál is megfigyelhető ez a hagyomány: a két bronz példa esetében, és az amulettek többségénél is látható egy a fej vagy fejdísz mögött kialakított fűzőkarika. Ugyanakkor számos példa utal arra, hogy a fűzőkarikákat olykor egyáltalán nem használták.

alexis-t tett a gh-re

Ezek számos példány votív felirata alapján fogadalmi ajándékok voltak, illetve kultuszeszközként körmeneten hordozhatták őket. A változó rituális gyakorlattal a bronz fogadalmi ajándékok száma a Későkorban ugrásszerűen megnőtt. A tanulmányban felsorolt tárgyak közül csupán kettő régészeti kontextusa és pontos készítési néhány egészséges tipp a fogyáshoz ismert: a két núbiai példány a Kr.

Mivel a sólyomfej és a papiruszoszlop kidolgozása nagyon változatos, és a budapesti darab, illetve közvetlen párhuzamainak régészeti kontextusa és datálása pedig nem ismert, pontosabb keltezés a tárgytípus kutatásának pillanatnyi állása szerint nem lehetséges.

A tárgy egyfelől alexis-t tett a gh-re az istenség standardra helyezett emblémájának, mely kerüli az istenség közvetlen képmásának megjelenítését, a papiruszoszlop pedig egyfajta kiegészítő elemként funkcionál. A tárgy ikonográfiája másrészt megjelenít egy átmeneti állapotot, azt a pillanatot, amikor a teremtő napisten kiemelkedik az ősvízen felbukkanó virágból.

Ebben a rétegben a tárgy közvetlenül az istenséget ábrázolja, az aktív, teremtő 18 napistent. Harmadrészt ugyanez az ikonográfia a papiruszmocsárban anyja által védelmezett istenségre is utal, amellyel a tárgy protektív jellege válik hangsúlyossá.

SzM V,1—8; lásd még London, British Museum, ltsz. S Hermann Schlögl ed. William J. Feltehetőleg a szárakat kötegekbe kötő köteleket ábrázolták, később viszont ezek a alexis-t tett a gh-re alexis-t tett a gh-re papiruszok ábrázolásain is standard elemekké váltak J. En marge du Papyrus Brooklyn Temple de Séti, Parispl.

AB Hans D. Schneider — Maarten J. UC; Bécs, Kunsthistorisches Museum, ltsz.

Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque linguae latinae

Gardiner eds. Taylor ed. Flinders Petrie, Amulets, Warminster39, pl. XXXI, C Kenneth A. AD LeemansB MME Lesko — Richard H. Edwards Occasional Publications 7London EA Andrews31, fig. Amenemhet sólyomfejes standardot tartó szobrát: Kairó, Egyiptomi Múzeum, ltsz. CG Ibid.

H ibid. EA,9: Faulkner—; Taylor Randall ed. EA és EA Veldmeijer — Salima Ikram eds. Amen II, Londonpl. Bryan eds.

M ; lásd még például Ozirisz szobrocskáját az atef-korona kosszarvai alatt látható fűzőkarikákkal, melyekről eredetileg minden bizonnyal egy-egy ureusz függeszkedett New York, The Metropolitan Museum of Art, ltsz.

Raven eds. AED Greco — Ravencat. A vételt nagyban elősegítette Hekler Antal közbenjárása, valamint két régész: Johannes Sieveking Nekik köszönhetően rendkívül gyorsan, egy héten belül döntés született a szobor megvásárlásáról. A február ig esedékes kifizetés végül március elején történt meg.

Arndt egy másik régésztől, Paul Hartwigtól vásárolta meg a művet, aki ezt a vételár összegével együtt egy Ott azonban elutasították a darab megvételét.

alexis-t tett a gh-re

Ennek körülményeiről és a szobor történetének koppenhágai száláról számol be Mette Moltesen alábbi tanulmánya. Ám nem Helbig volt az egyetlen, aki műtárgyakkal látta el Jacobsen gyűjteményét.

hangos könyv

Mindketten Szászországból származtak, Drezdában végezték iskoláikat, és Göttingenben az egyetemi tanulmányaikat. Arndt Heinrich Brunnak, a Müncheni Egyetem klasszika-archeológia professzorának hallgatója lett, majd az asszisztense az ottani Glpytothekban.

Jacobsennel úgy került kapcsolat­b a ben, hogy fényképeket kért tőle a gyűjteményében található néhány szoborról. Jacobsen készséggel engedélyezte, hogy Arndt kutassa és publikálja a darabjait. Az eredmény a Glyptotek első nem dán nyelvű katalógusa lett.

Jelentősége és elsődlegesen praktikus célja abban van, hogy egyrészt az elszórtan megtalálható, eddig szótárban meg nem jelenített, igen körülményesen rendszerezhető és feltárható szókészletet a hozzá kapcsolódó szövegkörnyezettel egy kötetben, rendszerezetten és magyarázatokkal könnyen kezelhetővé teszi, másrészt az irodalomban elsőnek vállalkozik a nagyszámú, eddig értelmezhetetlennek vélt név egzakt botanikai azonosítására, melyre még a ThLL. Szótárunk tehát egyaránt kíván segédkönyve lenni a klasszika-filológia, a mediaevisztika kutatóinak, levéltárosoknak, fordítóknak, művelődéstörténészeknek, és nem utolsósorban a szaktörténészeknek agrár- kertészet- orvos- állatorvos- és gyógyszerészet-történészeknek stb. Ugyanakkor a gyakorló botanikusok és a recens botanikai nomenklatúra kutatói is haszonnal forgathatják, amennyiben egyfelől egy szakkifejezés történeti forrásokban való előfordulását, másfelől a szóban forgó növény esetleges termőhelyi előfordulására kíváncsiak a XVII. Ezt az utóbbi elvet szerettük volna kihangsúlyozni a példaként bemutatott szövegrészek némelyikével, különösen a XVI. A szótár anyaga A szótár alapvetően három nagy korszak növényneveit tartalmazza.

Ő maga jómódú úriemberként mutatkozott be: csupán az útiköltségének megtérítését fogadta el, illetve alexis-t tett a gh-re és támogatást a Bruckmann-féle publikációkhoz. Arndt leveleit, illetve Jacobsen leveleinek átütőpapírra gépelt másolatait a koppenhágai Glyptotek irattárában őrzik.

Ptolemaios remek portréja, a sokat vitatott Hermés Odeschalchi, számos római portré és néhány egyiptomi darab. Mivel már nem rendelkezett szabadon a pénzével, nem tudott annyit vásárolni, mint korábban.

Emellett azon dolgozott, hogy létrehozzon egy nagy múzeumot Koppenhága központjában. Ennek viszont megvan az az előnye, hogy megspórolhatom magamnak az olyan bosszúságokat, mint ami ennél a legutóbbi vételnél ért. Kettejük kooperációja többnyire jól működött. Úgy tűnt, hogy ő csak egy műkereskedő, amiről hallani sem akart, hiszen kutatónak és műértőnek tekintette magát.

Nyilvánvalóan gyönyörű darab, meg kell vennie. Kérem, tegyen ajánlatot, amit továbbíthatok. A fogyás hétvégi skócia már szeptember én készen állt, hogy Koppenhágába szállítsák.

Sem Jacobsen, sem az igazgatótanács nem volt hajlandó elfogadni a szobrot. Jacobsen csodálkozott, hogy Arndt elsőrangú műtárgyként ajánlotta neki.

alexis-t tett a gh-re

Indokai a következők voltak: 1. A kidolgozás silány — érthetetlen, hogy rendelkezhet Arndt ennyire gyenge művészi ítélőképességgel, főleg, hogy ezzel a tekintélyét is elveszítette. A darabot egy hajóorrszobrokat faragó ács is készíthette volna, annyira rossz az anatómiája. Szinte nincs is antik felülete, az öltözék pedig posztantik átdolgozás. Ezért becsomagolják, és visszaküldik.

Lásd még