A legjobb zsírtartalmú rep tartomány

Gabona 2, Burgonya Kereskedelmi növények Szőlő Összes mezőgazdasági termények 7, Az Az állatállomány összes szaporodása ben az Gyümölcstermesztés és szőlőmívelés. Mikuli Jakab lovagtól, fordította Katona Lajos.

a legjobb zsírtartalmú rep tartomány

Míg Boszniában a gyümölcstermesztés s különösen a szilva fogyás cize uralkodik, Herczegovina alantabb fekvő vidékein főleg a szőlőmívelést folytatják. Ezenkivűl termesztik még az őszi és sárga baraczkot, a birset, a mandulát, a szelid gesztenyét, a gránátfát, a fügét, sőt helyenként az olajfát is, végűl a tartomány legdélibb sarkán, a cattarói öböllel szomszédos Sutorinában a narancsfát és a kenyérfát. A megszállott tartományokban tehát vannak képviselői mind a négy gyümölcs-régiónak az olajfától kezdve a lágymagú gyümölcsig.

Boszniára és Herczegovinára nézve a szilva és a szőlő bír legnagyobb fontossággal. A szilva tömegtermesztő vidéke a Posavinában fekszik. A dolnjatuzlai kerűlet maga kétharmadát szolgáltatja a megszállott tartományokban termesztett összes szilvának.

Bosznia évi szilvatermése, hat évi átlagban tól ig A legmagasabb számot az Ámbár egészen rosz termés a boszniai szilvánál csak ritkán fordúl elő, a termőképesség még sem egyenletes, s általában gazdag szilvatermésű évek csekélyebb termésűekkel váltakoznak, a minek főleg a fák hanyag gondozása az oka.

a legjobb zsírtartalmú rep tartomány

A boszniai szilva, melynek aszalt gyümölcse messze az ország határain túl is ösmert és keresett, egy, a legjobban termő fák sarjainak állandó kiválasztása által a közönséges házi szilvából Prunus domestica a neki különösen alkalmas éghajlati és talajviszonyok hatása alatt keletkezett szilvafaj.

Gyümölcse nagy, néha igen nagy, rendkivűl nemes alakú, sötétkék, erősen hamvas héjjal, ropogós, sárga, czukorban gazdag s nagyon kellemes zamatú gyümölcshússal.

A Boszniában termesztett szilva, részint benn az országban, részint a külföld gyümölcspiaczain kél el; csak kisebb mértékben kerűl nyers állapotban fogyasztásra. Az évenként nyert gyümölcs legnagyobb részét megaszalják, a silányabb minőségűt pedig lekvár- vagy rakija- szilvórium készítésre fordítják.

Az aszalást többnyire maguk a termesztők végzik, kik aztán árújokat a belföldi piaczokon kereskedőknek eladják, ezek gondoskodnak a termés tovább szállításáról. Az aszalás többnyire a kezdetleges boszniai szilvaaszalókon pušnica történik, a melyektől az erősen konzervativ hajlamú népet az aszalók többféle hiánya daczára csak nehezen lehet elszoktatni.

A boszniai aszalók megjavítása végett az országos kormány azokon átalakítási kisérleteket hajtatott végre, melyek nagyon kedvező eredményre vezettek. A kormány Cazenille-rendszerű franczia aszalókészűlékeket is vásárolt s osztott ki a vételárnak évi részletekben való visszafizetése mellett a termelőknek. Brèkában s Boszniának más 14 piaczán, hol a szilvakereskedés legnagyobb része összpontosúl, a kormány külön vásári statutomokat léptetett életbe a végből, hogy csak jól aszalt árú kerűljön eladásra.

A termesztők által piaczra vitt aszalt szilvát a nagykereskedők raktáraikban egy külön e czélra készűlt trieur segítségével a szerint, hogy hány szem szilva megy egy fél kilogrammra, több minőségben osztályozzák. A legértékesebb minőségű aszalványokat, mint 60—65 és 70—75 szemes árút főkép ládákban, a többit, mely a legnagyobb tömeget teszi, zsákokban szállítják külföldre. Ép úgy, mint az aszalás, a lekvárkészítés és a rakija szilvórium főzése is a termesztők kezében van, kik terményüket, a mennyiben nem a belföldön fogyasztják el, a kiviteli kereskedelemnek adják át.

A gyár évenként körűlbelűl Mint Boszniában a szilvatermesztés, Herczegovinában a szőlőmívelés visz nagyon fontos szerepet. A szőlőmívelésre fordított 6. A megszállás idejében Herczegovinában a szőlőmívelésnek szentelt terűlet még csak 4. Boszniában a szőlőmívelés a megszállás előtt még csak Herczegovinában a szőlőmívelést a mosztári 3. Maga a mívelés nagyobb részt még alacsony fokon áll. A tőkéket, melyeken rövid csapokkal bakmetszést alkalmaznak, Herczegovinában többnyire karó nélkül mívelik.

Egyes termesztők azonban a mostari és lastvai gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomás példáját követve már kezdenek szőlőkarókat alkalmazni. A karó nélküli mivelésnek idővel teljesen meg kell szűnnie, mert e mellett lehetetlen a peronospora ellen biztosan védekezni. A fillokszera a megszállott tartományokat eddig egészen megkimélte.

Cataleya Beach, Castelldefels

A herczegovinai fehér borszőlők közt a žilavkai áll legelől. A jobb fehérbor-fajtákhoz számítják még a krkošiját, a rezakiját, a benát, a jasoèkát és a fehér pošibot. A mirisovacnak határozott muskotály-zamatja van.

a legjobb zsírtartalmú rep tartomány

A vörös borszőlők közt a kadarka skadarka és a blatina a legértékesebbék. Apró bogyójú, de rendkivűl bőtermő vörös borszőlő az oruèevka. A Herczegovinában termesztett jobb csemegeszőlő-fajok nagy czukortartalommal és fínom zamattal tűnnek ki. Hivatva vannak rá, hogy már a legközelebbi időkben az éjszakeurópai városok piaczain, mint korai szőlők, keresettek legyenek. A herczegovinai borok, melyeket általában mosztárinak neveznek, a déli borok jellegével birnak, szeszben gazdagok, savtartalomban szegények, sok kivonat-anyagot tartalmaznak, s megfelelő pinczekezelés mellett kellemes zamatjok is van.

a legjobb zsírtartalmú rep tartomány

Az átlagos bortermés körűlbelűl Az országos gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomások példája által buzdítva, újabb időben értelmesebb belföldi bortermesztők nagy, mintaszerűleg berendezett pinczéket állítottak, melyekben nemcsak saját termésüket, hanem a kis termesztőktől tőkén megvett nagy mennyiségű szőlőt is földolgozzák. Az ily módon előállított bor az ország a legjobb zsírtartalmú rep tartomány túlra is eljut s nagy kelendőségnek örvend.

A 10 legjobb szakértői tipp fogyáshoz és súlytartáshoz

Nem szenved tehát kétséget, hogy a szőlő Herczegovinában nagyon értékes terményt szolgáltathat. A mosztári gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomáson, ha a fürtöt sokáig a selma fogyás és spa selma al hagyják, még a belföldi szőlőfajokból is oly bort nyernek, mely a tokajinak és a délfrancziaországi boroknak sem áll mögötte.

Tirol és Vorarlberg gazdasági élete. Földmívelés, baromtenyésztés, havasi gazdaság. Kaltenegger Ferdinándtól, fordította Katona Lajos. Az e részben szemügyre veendő állapotok áttekinthető feltüntetése lévén czélunk, mindenekelőtt annak az érdekes ténynek megemlítésével kezdjük szemlénket, hogy a tirol-vorarlbergi földterület három tengervidék felé eső lejtőzetet mutat.

A legnemesebb borokat, melyek Herczegovinában előfordúlnak, a belföldi vörös borszőlő-fajtákból a kadarkából és a blasinából a legjobb zsírtartalmú rep tartomány a fehér borszőlőből, a žilavkából és az importált muscat lunelből nyerik. A kadarka-szőlő gondos sajtolás és pinczekezelés mellett rendkivűl harmonikus, sima, tanninban gazdag és sötét színű bort a legjobb zsírtartalmú rep tartomány, melynek a nehéz bordeauxi borokéhoz hasonló nemes zamatja van.

A blatina-bor, mely általában hasonló értékes termény, mint a kadarka-szőlőbor, hasonlóképen igen nagy festő anyag- és tannin-tartalmával tűnik ki, s jellege inkább a burgundi borokéval egyezik. A žilavka-bor rendkivűl szelíd s a mellett igen erős — normális szüret mellett a tökéletesen kiforrott borok szesztartalma tizenkét, sőt több százalék is — s igen fínom, a muskotály-borokéhoz hasonló gyönge zamatja van.

A legnemesebb és legértékesebb bort, a melyet Herczegovinában csak nyernek, a muscat lunel szolgáltatja. Ez a szőlőfaj a kincstári gyümölcstermesztő és szőlőmívelő állomáson kivűl még kevéssé van elterjedve, pedig nehéz, illatos csemegeborok nyerésére megbecsűlhetetlen értékkel bir.

Ha a fürtöket az asszú-szemképződésig rajta hagyják a tőkén, ez a szőlőfaj rendkivűl szelíd, alkoholban gazdag sötét sárga színű bort ád, ennek a borfajnak speciális tulajdonságát tevő muskotály-zamattal, melyet a nélkül, a legjobb zsírtartalmú rep tartomány zavarólag hatna, világosan meg lehet különböztetni a bor édességétől.

a legjobb zsírtartalmú rep tartomány

A szilva- és szőlőmívelésen kivűl még az alma- körte- dió- gesztenye- és füge-termesztés is nagyobb kiterjedésű. Az első helyen említett két lágy magú gyümölcsöt úgy Boszniában, mint Herczegovinában is termesztik, de többnyire nem valami nemes helyi fajtákban. Míg a nyári alma és körte főleg Herczegovinából származik, Bosznia többnyire későn érő gyümölcsöt szolgáltat.

A termesztett lágy magú gyümölcsöt benn az országban fogyasztják el, még pedig leginkább nyers állapotban; a körtét egészen vagy felerészben megaszalják. Ezenkivűl helylyel-közzel az almából és körtéből valami lekvár-félét is készítenek, mely azonban csak is a saját fogyasztásra szolgál, kereskedésbe ritkán kerűl.

A fügét csupán Herczegovina szőlőtermő vidékein termesztik, hol a fügefák a szőlőskertekben, a szántóföldek mesgyéin, továbbá a házi kertekben nagy számmal fordúlnak elő.

A füge nagy részt friss állapotban kerűl fogyasztásra. A füge aszalását csak kisebb mértékben űzik.

  • Tlc fogyókúra tea
  • Если не считать вчерашней партии с тобой и Максом, я не играла в бридж уж и не знаю сколько лет.
  • A 10 legjobb szakértői tipp fogyáshoz és súlytartáshoz | Well&fit
  • Радуга в куполе определенно связана с той радугой на небе, которая отвлекла отряд Накамуры.
  • 30 életcsattanás a fogyáshoz
  • Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben | Digitális Tankönyvtár
  • Ab kerekek égetnek zsírt
  • Legjobb fogyókúrás teamárkák

A diófa elszórva a megszállott tartományok egész terűletén előfordúl. Gyümölcse közép nagyságú s nemcsak az országban kelendő, hanem jó nagy mennyiségben kivitelre is kerűl. Hasonlót mondhatunk a szelid gesztenyéről, mely nagyobb kiterjedésben, egész erdőket alkotva a cazini, srebrenicai, boszna-gradiskai, krupai és konjicai kerűletekben fordúl elő. Őszi és sárgabaraczkot nem igen termesztenek, noha a népesség a szőlőmívelő vidékeken e két nemes gyümölcs termesztésére is nagyobb gondot kezd fordítani.

Ugyanezt mondhatjuk a mandulafáról, mely csak Herczegovinára nézve fontos; elterjesztésénél a puha héjú fajtáknak adnak elsőbbséget. Védett fekvésben a mosztári, stoláczi és trebinjei kerűletekben az olajfa is díszlik, de mívelése még kevéssé van elterjedve.

a legjobb zsírtartalmú rep tartomány

Végül meg kell említenünk a gránátfát, mely a magasabb fekvésű vidékek kivételével egész Herczegovinában félvad állapotban található. A konyhakertészet amegszállás előtt nagyon alacsony fokon állt, jelenleg azonban elég nagy mértékben űzik. A főzelékfélék egész sorát honosították meg a katonák, telepesek s a hivatalnokok családjai.

A spárga- és földieper-mívelés az országos állomásokról kezd elterjedni. A bolgárok is, kik mint ügyes zöldségkertészek ismeretesek, s a nagyobb városok környékén nagy terűleteket ültetnek be zöldséggel, nem csekély mértékben járúltak hozzá a zöldségkertészet emeléséhez.

Az országos kormány Derventben, Mosztárban és Lastvában gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomásokat állított, melyek a két mívelési ágra nézve ugyanazt a föladatot töltik be, mint a mezőgazdasági állomások a földmívelésre és állattenyésztésre nézve. A gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomásokon kivűl Travnikban, Brezovopoljéban, Doragaljevacban, Banjalukában, Fojnicéban, Konjicában és Trebinjében kincstári gyümölcsfa-iskolák vannak, melyeknek az a föladatuk, hogy az illető vidék-részére úgy nemesített gyümölcsfa-csemetéket, mint vad alanyokat és nemes oltógalyakat termesszenek s szolgáltassák ki a népnek ugyanoly módon, mint a gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomások.

Ezen fölűl a megszállott tartományokban még 16 községi és egyházi faiskola is áll fönn. A gyümölcsfa-csemeték szaporítása és kiosztása az országos kormány által megállapított országos gyümölcstermesztési tervezet szabályai szerint történik. Számos kerűletben, mely a selyemtenyésztésre alkalmas, eperfacsemeték nevelése végett eperfaiskolát is alapítottak. A derventi gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomás, valamint a dragajevaci és trebinjei gyümölcsfaiskolák eperfácskák fölnevelésével is foglalkoznak.

A gyümölcstermesztési és szőlőmívelési állomások és gyümölcsfaiskolák eddig a népnek részint ingyen, részint nagyon mérsékelt áron Mihelyt a telepek elérik teljes kifejlettségöket, évenként A gyümölcstermesztés és szőlőmívelés emelését az országos kormány még évenként tartott szak-tanfolyamokkal s a legjobban telepített és ápolt szőlők, valamint a tisztán sajtolt és jól iskolázott borok díjazásával igyekszik előmozdítani.

A kormány a czélszerűbb borkezelést azáltal is igyekszik előmozdítani, hogy úgy a hordók, mint a modern pinczeeszközök, borsajtó, szőlőzúzómalom, stb. Az országos kormány különös gondot fordít a gyümölcs és szőlő kártékony rovar-ellenségeinek leküzdésre, kényszerítvén a népet a rovarok és hernyófészkek idejekorán való leszedésére.

Feltettük neki azokat a kérdéseket, amelyek bizonyára téged is érdekelnek a fogyással kapcsolatban.

A szőlőmívelő vidékeken a peronospora viticola sikeres leküzdése végett, mely az utóbbi években Herczegovinában föllépett, úgy a rézgáliczot, mint a permetező készűléket a szegényebb szőlőbirtokosoknak ingyen, a vagyonosabbaknak saját áron adja.

Lásd még